ZN 21/2018

ročník 67 • číslo 21 • 21.5.2018
 • Hlas pacientů sílí. Pacientské organizace je ale třeba profesionalizovat
 • ČLK: Pojišťovny lékařům nezaplatily za péči miliardy korun
 • MZ spustilo nový portál pacientských organizací
 • Specialisté & Univerzalisté
 • Zubaři už nechtějí dotovat stomatologickou péči
 • Průzkum:Polovina obézních lidí vnímá svou nadváhu jako nemoc
 • Vědci z NUDZ zkoumají vliv přenosu nervových vzruchů při léčbě duševních poruch
 • Geny nehrají zásadní roli při vzniku obezity, zjistili vědci
 • Němci podpořili možnost online konzultace s lékařem
 • Spalničky útočí ve zvýšené míře i na Anglii
 • 100 měst světa demonstrovalo za práva lidí s chronickým únavovým syndromem
 • Nemocných s vysokým tlakem přibývá. Lidé zanedbávají prevenci
 • Poradna: Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým
  vozidlem (tzv. cestovné pacientů)

Téma ZN Plus: DIABETOLOGIE

PCSK9 inhibitory u diabetiků

Inhibitory proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 jsou novou skupinou hypolipidemik. Byla prokázána účinnost a bezpečnost alirocumabu u diabetiků včetně těch na inzulinu.

FIAsp inzulin s rychlejším nástupem účinku

Účinky inzulinu FIAsp a standardního inzulinu byly srovnávány u osob s DM 1. a 2. typu v intenzifikovaném inzulinovém režimu, dále jako iniciální léčba u osob s DM 2. typu neuspokojivě kompenzovaných při léčbě bazálním inzulinem, při léčbě inzulinovou pumpou a dalších situacích v rámci klinického programu ONSET.

ONKOLOGIE: Pokroky v onkologické léčbě nádorů hlavy a krku

Standardním postupem v kurativní léčbě je léčba lokální. K léčbě recidivujících ametastazujících karcinomů může být využita systémová léčba v podobě chemoterapie event. v kombinaci s cetuximabem. Nově lze v terapii nádorů
hlavy a krku využít check-point inhibitory.

KARDIOLOGIE: Fibrilace síní – trendy léčebných algoritmů v roce 2018

Cílem moderní léčby fibrilace síní je prevence tromboembolických komplikací, volba adekvátní léčebné strategie, upstream terapie a tam, kde je to indikováno, také provedení kauzální léčby pomocí katetrizační ablace.

 Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 21/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share