Výběrové řízení: Vrchní sestry

Ředitelka ZZS kraje Vysočina, p.o. Ing. Vladislava Filová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčních míst

Vrchních sester

oblastních středisek Jihlava, třebíč, Nové město na moravě, pelhřimov, Havlíčkův brod a zdravotnického operačního střediska ZZS kraje Vysočina, p.o.

Požadujeme:

• ukončené studium všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí
v intenzivní péči nebo zdravotnický záchranář
• minimálně 3 roky praxe na ZZS nebo na oddělení intenzivní péče
• občanskou a právní bezúhonnost
• znalost principů řízení příspěvkové organizace
• znalost legislativních norem pro činnost ZZs
• základní znalost ekonomiky, financování zdravotnických organizací a vztahů se ZP
• organizační schopnosti
• schopnost efektivní komunikace
• smysl pro týmovou práci
• schopnost motivace zaměstnanců
• schopnost samostatného rozhodování

Nabízíme:

• odpovídající ohodnocení
• pracovní seberealizaci a osobní rozvoj
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:
• ověřené kopie dokladů o vzdělání
• strukturovaný profesní životopis s kontaktní adresou, telefon, e-mail
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
• návrh koncepce řízení oblastního střediska s důrazem na kvalitu
poskytovaných zdravotních služeb, motivaci NLZP, základní principy
managementu z pohledu vrchní sestry a to v rozsahu max. 2 stran a4
• označení oblastního střediska event. středisek, na které je přihláška
podána.

KONTAKT:

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 31. 10. 2017
na adresu:

ZZS Kraje Vysočina, p.o., Vrchlického 61, 586 01 Jihlava.

Obálku označte heslem: výběrové řízení – vrchní sestra oblastního
střediska (do závorky uveďte oblast, případně oblasti, pro kterou
se do vŘ hlásíte) nebo vrchní sestra ZOS ZZS KV.

Předpokládaný nástup k 1. 1. 2018.

Kontaktní osoba pro případné dotazy a další informace:
hlavní sestra mgr. marta machátová, tel.: 567 571 206, 606 523 599,
e-mail: machatova@zzsvysocina.cz

Share