SVITAVSKÁ NEMOCNICE: PRIMÁŘ/KA INTERNÍHO ODDĚLENÍ

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Svitavská nemocnice vypisuje výběrové řízení na obsazení vedoucího místa:

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA INTERNÍHO ODDĚLENÍ

Požadavky na uchazeče:

• VŠ vzdělání lékařského směru,
• specializovaná způsobilost v oboru vnitřního lékařství,
• minimálně 10 let praxe v oboru,
• licence ČLK pro výkon funkce primáře, příp. splnění podmínek pro její vydání,
• zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 sb.
• řídící a organizační schopnosti,
• schopnost koordinace a týmové práce,
• komunikační schopnosti.

Nabízíme:

• smluvní mzdu,
• zázemí velké a stabilní společnosti,
• zaměstnanecké benefity (např. příspěvek na penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené, 2 dny sick days),
• nástup po vzájemné dohodě,
• místo výkonu práce: Svitavy.

Náležitosti přihlášky a dokladů:

přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

• přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí,
• osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození,
státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a mailový
kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:

• strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech,
• ověřené kopie dokladů o dosažené kvalifikaci,
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů,
• písemně zpracovaný návrh vlastní koncepce vedení Interního odd. (rozsah max. 2 strany formátu a4)
uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 7. 9. 2018 do 12.00 hodin na adresu:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Svitavská nemocnice, úsek personálního ředitele, Ilona Kučerová, Kollárova 7, 568 25 Svitavy, v zalepené obálce s označením:

„výběrové řízení – primář/ka Interního odd. SYN“ s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výběrové řízení proběhne v druhé polovině září 2018. výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria.

Kontaktní osoba:

Ilona Kučerová, tel. +420 461 569 209, e-mail: ilona.kucerova@nempk.cz

Share