PRIMÁŘ PRIMARIÁTU

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, PSČ 580 23
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucí funkce

PRIMÁŘE PRIMARIÁTU 2 (lůžková psychiatrie muži: 3 stanice, 90 lůžek)

Požadavky:
splnění kvalifikačních předpokladů podle zákona č. 95/2004 sb.;
platná licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru psychiatrie, organizační a řídící schopnosti,
bezúhonnost, zdravotní způsobilost

Doklady – přílohy přihlášky:
strukturovaný profesní životopis; ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o specializované způsobilosti v oboru psychiatrie;
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců;
pracovnělékařský posudek;
osvědčení dle zák.č. 451/1991 sb. (uchazeč narozený do 30. 11. 1971) nebo čestné prohlášení dle § 4 zák. č. 451/1991 sb. (uchazeč narozený do 30. 11. 1971);
návrh koncepce rozvoje primariátu;
písemný souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete na sekretariát ředitele psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod,
Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod, nejdéle do 30. 4. 2017.

Share