PŘEDNOSTA CHIRURGICKÉ KLINIKY

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity
vyhlašují výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

PŘEDNOSTA CHIRURGICKÉ KLINIKY

Kvalifikační požadavky:
• vysokoškolské vzdělání lékařského směru,
• specializovaná způsobilost v oboru chirurgie,
• vědecká hodnost v oboru chirurgie (csc., ph.D.),
• vědecko-pedagogická hodnost v oboru chirurgie (doc., prof.),
• praxe minimálně 10 let v oboru, z toho 5 let v řídící funkci,
• pedagogická a publikační aktivita,
• morální bezúhonnost,
• organizační a řídící schopnosti.

K přihlášce je nutno přiložit:
• strukturovaný profesní životopis,
• osobní dotazník,
• doklady o dosaženém vzdělání a doklady o manažerském vzdělávání,
• doklady o získaných vědeckých a vědecko-pedagogických titulech,
• přehled vědecko-výzkumných a publikačních aktivit,
• doklady vyplývající z obecně závazných právních předpisů (osvědčení podle zákona č. 451/1991 sb.),
• čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 sb.,
• reference dvou odborných ručitelů,
• platný výpis z rejstříku trestů,
• čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení,
• strategie pracoviště.

Přihlášky přijímá do 10. 4. 2017 do 14 hodin
oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance nebo podatelna,
FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba.

Share