Poruchy spánku vyžadují mezioborovou spolupráci

Poruchy spánku v současnosti představují celosvětovou epidemii. Přestože je spánek jednou z nejzákladnějších lidských potřeb, rozličné poruchy spánku ohrožují zdraví a život až 45 procentům světové populace. Nekvalitní spánek negativně ovlivňuje mysl i tělo a vyžaduje tedy komplexní péči napříč rozličnými obory lékařství. Dne 28. února 2018 proto proběhlo první Fórum pro mezioborovou spolupráci ve spánkové medicíně, které si dalo za cíl nalézt fungující systém, jenž zajistí pacientům efektivní primární péči v souladu s veřejným zdravotním pojištěním.

Prvního Fóra pro mezioborovou spolupráci ve spánkové medicíně se vedle pořádající České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu účastnili také zástupci následujících lékařských společností: Česká kardiologická společnost, Česká neurologická společnost ČLS JEP, Česká společnost orinolaryngologie a chirurgie hlavy ČLS JEP, Psychiatrická společnost ČLS JEP, Česká diabetologická společnost ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Česká pneumologická a ftizeologická společnost a Odborná společnost praktických dětských lékařů.

Už z tohoto bohatého výčtu odborných společnosti je patrné, že s poruchami spánku se ve své praxi musejí více či méně potýkat lékaři téměř všech odborností. Samotní pacienti ovšem svou nespavost (insomnii), nebo naopak nadměrnou spavost (hypersomnii) a mnohé další poruchy spánku často bagatelizují. Podle údajů České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu vyhledá pomoc odborníka méně než třetina takto postižených pacientů (podrobněji viz tabulky). Většina spánkových poruch je však preventabilní, nebo je lze úspěšně léčit. Nejde ovšem jen o pacienta, spánkové poruchy mají dopad i na celou společnost – od snížené produktivity práce přes zvýšené náklady zdravotního systému až po tragické dopravní nehody způsobené mikrospánkem.

Zaměřme se na spánek a jeho poruchy

Když i samotní pacienti podceňují své problémy se spánkem, nelze se divit, že i stát a zdravotní pojišťovny nevěnují této problematice patřičnou pozornost. Cílem tohoto odborného fóra proto bylo kromě otevření diskuse napříč obory i nalezení fungujícího systému, který zajistí pacientům efektivní primární péči v souladu s veřejným zdravotním pojištěním. Kromě lékařů se ale o osvětu musejí zasloužit i pacienti. Účastníci fóra došli ke společné shodě, že jedním z kroků bude muset být založení speciální pacientské organizace. Tato organizace by měla klást důraz na vážnost problematiky z pohledu pacientů a bude účastna při diskuzích směrem k zástupcům veřejného zdravotního pojištění a k dalším subjektům, kterých se tato problematika týká.

Nedostatek spánkových center a specializovaných lůžek

Dalším z potřebných cílů je navýšení počtu tzv. polysomnografických lůžek a spánkových laboratoří napříč Českou republikou, jejichž počet je podle odborníků ve stávajícím systému nedostatečný. V současnosti je k dispozici jen 42 polysomnografických lůžek, což tvoří přibližně 0,4 lůžka tohoto typu na 100 tisíc obyvatel, přičemž ideální počet je dle modelu z Belgie 211 funkčních polysomnografických lůžek (více viz mapa). Čekací doba se z důvodu tohoto nedostatku prodlužuje na 3 až 18 měsíců dle kraje, což je zapříčeno tím, že není stanovena horní hranice čekací lhůty. U dětských pacientů je situace ještě více alarmující, v České republice jsou totiž pouze čtyři spánková centra, kde je možné dětské pacienty vyšetřit.

Nebezpečný mikrospánek

Problematika mikrospánku byla jedním z témat, o kterém v rámci fóra odborníci diskutovali nejvíce. Mikrospánek za volantem je často diskutován i ve veřejném prostoru a je známa jeho nebezpečnost v souvislosti s neléčenými poruchami spánku. Ovšem ani to podle odborníků doposud nevedlo k žádným legislativním opatřením.  „Zde musíme opět zmínit problematiku dlouhých čekacích lhůt na vyšetření, které mohou mít socioekonomický dopad, např. na řidiče z povolání. V případě diagnostikované, ale neléčené poruchy spánku se ocitnou bez řidičského oprávnění a přijdou tak o zdroj svého příjmu,“ zdůrazňují odborníci.

Letošní fórum podle organizátorů splnilo očekávání. Přítomní lékaři se shodli na dlouhodobé vzájemné spolupráci i na plnění konkrétních dílčích úkolů, které povedou ke zlepšení života pacienta trpícího některou z četných spánkových poruch, například velmi rozšířenou a diskutovanou spánkovou apnoe. Odborná diskuse bude pokračovat ještě tento rok – 4. října v Mikulově – v rámci odborné konference České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu.

Filip Kůt Citores

foto: PxHere


Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 12/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share