Otevřený dopis praktických lékařů ministrovi zdravotnictví a jeho náměstkovi

Adresát:

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

náměstek pro zdravotní pojištění MZ ČR

 

Vážený pane náměstku, vzhledem k právě probíhajícímu Dohadovacímu řízení o úhra­dách zdravotní péče pro rok 2018 a ve světle informací, které jste sdělil při setkání vede­ní Ministerstva zdravotnictví ČR a zástup-ců KSL, Vás žádáme o naplnění příslibu z 15. 9. 2016.

Připomínáme, že SPL ČR při protestech praktických lékařů na podzim roku 2016 po­žadovalo šestiprocentní navýšení kapitace, které by spravedlivě promítlo desetiprocent­ní navýšení ceny lékařské práce z roku 2016 do výše kapitační sazby v roce 2017.

Na zmíněné schůzce vedení ministerstva a VZP navrhlo rozdělit, vzhledem ke svým finančním možnostem, požadované navýšení do dvou etap. Polovina byla realizována v roce 2017 a k dalšímu navýšení mělo dojít v roce 2018. Zástupci praktických lékařů to přijali jako vstřícný krok a vzhledem k tomu, že bylo slíbeno splnění i jejich dalších požadavků na poli rozšiřování kompetencí VPL a rušení ne­smyslných preskripčních omezení, odvolali své protestní akce.

Nyní se dozvídáme, že záměrem mi­nisterstva je drtivou většinu částky, která znamená rekordní meziroční navýšení pro­středků pro zdravotnictví, použít na úhrady pro lůžková zařízení a na zvýšení úhrad pro ambulantní sektor nezbývají prakticky žádné finanční prostředky.

SPL ČR a SVL ČLS JEP trvají na napl­nění dohody z 15. 9. 2016 a požadují pro rok 2018 navýšení základní sazby kapitace o tři procenta. Jen tak se konečně spravedlivě promítne navýšení ceny lékařské práce do ka­pitační platby. Zdůrazňujeme, že se nejedná o žádné finanční požadavky navíc, jde pouze o dorovnání dluhu.

Považujeme to, v roce rekordního nárůstu finančních prostředků pro zdravotnictví, za absolutní minimum toho, co můžete udělat pro primární péči, o jejíž roli, důležitosti a síle Vás jistě nemusíme přesvědčovat.

Dále Vás upozorňujeme na to, že práce na odstraňování preskripčních omezení ces­tou momentálně otevřených hloubkových revizí SÚKL probíhá velmi pomalu a mi­nimálně v oblasti moderních perorálních diabetik nelze přístup VZP označit jinak než jako zdržovací taktiku. Vzhledem k tomu, že se dosavadní způsob odstraňování těchto odborně neopodstatněných administrativních omezení, která jen prodražují zdra­votní péči a obtěžují pacienty i lékaře, neosvědčil, žádáme, aby ministerstvo připravi­lo systémové opatření vedoucí k plošnému odstranění preskripčních omezení skupiny „L“.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

 

MUDr. Petr Šonka, předseda SPL ČR

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP

 

Share