Nová generace klinických systémů

Základním „výrobním“ prostředkem jsou pro nemocnice bezesporu klinické informační systémy (KIS), tedy software pro pořizování, kontrolu a vykazování různých druhů údajů o pacientovi. Jde o sofistikované programy, poskytující velmi cenné informace ošetřujícímu personálu.

Nabídka KIS je u nás pestrá. Od jednoduchých systémů, omezených prakticky pouze na zápis jednoduchého textu a schopnost pořídit dávky pro pojišťovny, až po systémy tzv. nové generace, které musí disponovat určitými vlastnostmi (obr 1). Ve stručnosti jde o systémy s možností strukturovaných zápisů. Tato data dále postupují do složitých algoritmů, jejichž výsledky mohou být doporučení dalších vyšetření či terapeutických procedur, návrhy možných diagnóz, možné léčby apod. Výrobci těchto KIS úzce spolupracují s odbornými společnostmi a odborníky z oblasti medicíny.

obr. 1

Je zřejmé, že diagnostika a léčba jsou komplexními procesy, na kterých se podílí celá řada pracovníků uvnitř i vně nemocnice. Proto je KIS nové generace přísně orientován procesně. Zvládne se tedy svým nastavením přizpůsobit speciálním procesům v dané nemocnici s přihlédnutím ke specifikům daného oddělení či odbornosti.

Mezi KIS nové generace se bezesporu řadí
klinický systém FONS Enterprise společnosti STAPRO s. r. o.,
postavený na nejmodernějších technologických základech.

Tyto procesy nejsou pouhým sledem na sebe navazujících událostí, ale nutně musí obsahovat i „vlastní“ rozhodovací mechanismy uvnitř KIS a musí respektovat celou komplexnost poskytované zdravotní péče (např. synergický efekt ošetřovatelské a lékařské části tohoto procesu apod.), a to i přes více různých rolí uživatelů (např. lékař, sestra, fyzioterapeut apod.). Jednotlivé kroky (uzly) procesu lze kontrolovat a vyhodnocovat a tím přispívat k většímu bezpečí pacientů. Bez těchto vlastností nelze systém považovat za procesní.

Data pořízená KIS musí být jednak zpracovávána vlastním systémem, a samozřejmě musí být poskytována do jiných systémů, často různých výrobců v rámci datové výměny např. se záchrannou službou, s laboratořemi, extramurálními ambulancemi apod. Tato vlastnost se nazývá interoperabilita.

Další vlastností, bez které se KIS nové generace neobejde, je jeho konfigurovatelnost. Je tak schopen provozu jak v malé LD o 50 lůžkách, tak i ve velké nemocnici fakultního typu. Neméně důležitým aspektem je přívětivé uživatelské prostředí s podporou dotykových zařízení, které jsou dnes již technickým standardem. Vzhled a ovládání KIS musí být ergonomické a intuitivní (obr 2).

obr. 2

Mezi KIS nové generace se bezesporu řadí klinický systém FONS Enterprise společnosti STAPRO s. r. o., postavený na nejmodernějších technologických základech. Jde o robustní systém naplňující všechny uvedené vlastnosti a celou řadu dalších zde nezmíněných. Tento systém je již ověřen v rutinní praxi v ČR i v zahraničí.

MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D.

Více informací na: www.stapro.cz

 

 Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 35-36/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share