Nemocnice TGM Hodonín, p. o.: PRIMÁŘ GYNEKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ

Ředitel Nemocnice TGM Hodonín, p. o.,
se sídlem Purkyňova 2731/11, 695 26 Hodonín,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa/funkce:
PRIMÁŘE GYNEKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
Předpokládaný nástup do funkce dle dohody.

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, kvalifikace v oboru:
specializovaná způsobilost dle z. č. 95/2004 Sb. v oboru gynekologie
a porodnictví, licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře,
osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného týmu včetně
manažerských dovedností, zdravotní způsobilost, morální bezúhonnost, praxe
v oboru min. 10 let., předložení krátkodobého plánu rozvoje oddělení na tři roky
s návrhem opatření ke zlepšení zdravotní péče a ekonomické efektivnosti.

K písemné přihlášce doložit: životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie
dokladů o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, doklad
o zdravotní způsobilosti, krátkodobý plán rozvoje oddělení v rozsahu
max. 3 stran formátu A4.
Písemné přihlášky včetně všech příloh zašlete v obálce s označením „Výběrové
řízení – primář gynekologického oddělení“ do 17. 12. 2018 na sekretariát
nemocnice TGM Hodonín, p. o., Purkyňova 2731/11, 695 26 Hodonín.

Výběrové řízení proběhne do konce měsíce prosince.

Kontakt: MUDr. Věra Dostálová, telefon: 518 306 205,
e-mail: vera.dostalova@nemho.cz

Share