Ministerstvo zdravotnictví neplní sliby, stěžují si praktici

Praktičtí lékaři požadují po ministerstvu zdravotnictví, aby urychleně splnilo své sliby a dorovnalo cenu jejich práce prostřednictví navýšení tzv. kapitačních plateb a zasadilo se také o rozvolnění preskripčních omezení pro všeobecné praktické lékaře. Na těchto krocích se ministerstvo s praktiky dohodlo již v září minulého roku a odvrátilo tak tehdy hrozící stávku.  

Významným příjmem ambulancí praktických lékařů jsou tzv. kapitační platby, tedy jakési paušální platby za každého pacienta, kterého má praktický lékař v péči. Výše těchto plateb však není podle praktiků adekvátní. Podle delegátů celorepublikové konference Sdružení praktických lékařů ČR (SPL ČR) je současný vývoj úhrad zdravotní péče nespravedlivý a diskriminuje ambulantní složku zdravotní péče. Stát prý do velké míry protěžuje nemocnice, resp. lůžkový sektor, což je podle SPL ČR v rozporu s trendem převažujícím ve vyspělých zemích.  „Navyšování zdrojů lůžkovému sektoru proti ambulantnímu je pravým opakem situace ve vyspělých zemích a toho, k čemu nás vyzývá OECD. Tento trend navíc v posledních letech dramaticky posiluje. Podíl úhrad do pri­mární péče v loňském roce poklesl pod 6 procent a v letošním roce očekáváme znovu pokles. Na rok 2018 připravuje minister­stvo úhradovou vyhlášku, která způsobí další rozevírání nůžek mezi výší úhrad do lůžkové a ambulantní péče. Prakticky celé předpokládané rekordní meziroční navý­šení prostředků pro zdravotnictví ve výši 12 miliard korun má jít na úhrady pro lůžková zařízení,“ stěžují si praktici ve svém prohlášení. Prioritou vlády je ovšem podle premiéra Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka zlepšení personální situace ve zdravotnictví. Jedním ze zásadních kroků vedoucích k personální stabilizaci má být právě systematické navyšování platů zaměstnanců ve zdravotnictví. Většina z uvedené částky tak padne právě na toto stabilizační opatření.

Zhoršuje se dostupnost

Podle praktiků je ovšem chybou, že se ministerstvo a potažmo vláda soustředí pouze na nemocniční sektor. V této souvislosti pak připomínají, že většina obyvatel naší republiky konzumuje zdravotní péči prostřednictvím péče ambulantní. „Většina obyvatelstva konzumuje zdravotní péči v ambulantních zařízeních, která jsou pro funkční chod celého zdravotnictví naprosto nepostra­datelná,“ zdůrazňuje SPL ČR.

Zatímco v Praze a velkých městech pacienti nemají větší problém najít si praktického lékaře v rozumné vzdálenosti od bydliště, úbytek praxí praktických lékařů na venkově prý už negativně ovlivňuje dostupnost primární péče pro pacienty. „Dostupnost ambulantní péče se zhoršuje a v mnoha periferních ob­lastech hrozí její úplný rozklad. Naše praxe nejsou schopny v personálních nákladech konkurovat velkým nemocnicím, stávají se pro lékaře a sestry neatraktivními a dostávají se tak do personální nouze. Pokud se vývoj úhrad nezmění, hrozí, že dojde k rozložení systému primární a ambulantní péče a řada pacientů v ČR se ocitne bez základních zdra­votních služeb,“ tvrdí praktici a varují, že jimi poskytovanou péči nejsou nemocnice schopny nahradit.

Nevyužitý potenciál praktiků

Praktici se také domnívají, že dlouhodobé opomíjení primární péče může být do jisté míry ovlivněno i faktem, že poslední tři ministři zdravotnictví působili před nástupem do funkce na pozicích ředitelů velkých fakultních nemocnic a primární péči vlastně příliš nerozumí.  „Ministři zdravotnictví, rekrutující se v posledních letech výhradně z řad ředite­lů fakultních nemocnic, se v problematice primární péče neorientují, její problémy bagatelizují a naše varování podceňují. Přes­tože vedení resortu význam primární péče verbálně oceňuje, reálně pro zlepšení jejího postavení nic nedělá,“ vysvětlují praktici, podle kterých není v České republice dostatečně využit potenciál praktických lékařů. Příkladem za všechny může být dlouhodobý boj praktiků za rozvolnění tzv. preskripčních omezení a zvýšení kompetencí, které by umožnilo přesun části péče – dnes náležející výhradně specialistům – do ordinací praktiků.

Sliby –chyby

Ministerstvo zdravotnictví ještě pod vedením Svatopluka Němečka ve snaze odvrátit stávku praktických lékařů slíbilo praktikům už v září minulého roku posun jak v oblasti kapitačních plateb, tak kompetencí. Praktičtí lékaři poté na základě této dohody s ministerstvem zdravotnictví svůj záměr stávkovat přehodnotili, leč splnění slibů se prý nedočkali. „Většina problémů, které vedly k pro­testům praktických lékařů na podzim 2016, stále není vyřešena. Přes veškeré sliby nebyla zrušena preskripční omezení u námi poža­dovaných léků. Naopak vedení ministerstva nedávno odmítlo poslanecký návrh, který měl systémově řešit zrušení nesmyslných preskripčních omezení pro praktické lékaře. Nedošlo k žádnému rozšíření kompetencí primární péče. Stále neexistují jasná pra­vidla rozdělení kompetencí mezi primární péčí a ambulantními specialisty, stejně jako chybí pravidla usměrňující pohyb pacienta zdravotním systémem. Poten­ciál dispenzární vyhlášky, přes naši sna­hu, stále zůstává nevyužit. To vše vede k neefektivnímu vynakládání finančních prostředků a k tomu, že české zdravotnic­tví dlouhodobě vykazuje nejvyšší počet kontaktů pacienta s lékařem v rámci EU,“ líčí aktuální stav na poli primární péče SPL ČR a upozorňuje také na přetrvávající byrokratizaci, která prý dusí praktické lékaře a odvádí je od léčebné a preventivní péče.

Požadavky trvají

Praktici nejsou ochotni z dohody, kterou s nimi učinil už Svatopluk Němeček, ustoupit. „Pro rok 2018 trvají delegáti na navý­šení základní sazby kapitace o 3 procenta, které přislíbilo vedení ministerstva vloni v září. To konečně bude znamenat spravedlivé promítnutí navýšení ceny lékařské práce do kapitační platby, ke kterému mělo dojít již v roce 2016, ale došlo k němu částečně až v roce 2017. Jedná se tedy jen o dorovnání dluhu. To považujeme, v roce rekordního nárůstu finančních prostředků pro zdra­votnictví, za absolutní minimum. Dále požadujeme, aby ministr zdravotnictví ještě do konce svého mandátu připravil systémové opatření vedoucí k plošnému odstranění preskripčních omezení,“ zdůrazňují praktici, podle nichž jde o odborně neopodstatněná administrativní omezení, která obtěžují nejen lékaře, ale znepříjemňují život i pacientům a ve výsledku prý vedou i k prodražování zdravotní péče.

Řešení má v rukou SÚKL

Současné vedení ministerstva se navzdory slibu bývalého ministra v otázce řešení preskripčních omezení odvolává na Státní ústav pro kontrolu léčiv. Podobně nám pak odpovědělo i na dotaz proč nepodpořilo poslanecký návrh Leoše Hegera na rozšíření pravomocí praktických lékařů, resp. rozvolnění preskripčních omezení. „Ministerstvo zdravotnictví nepodpořilo pozměňovací návrh zejména proto, že preskripční omezení je především odbornou otázkou a případné přehodnocení preskripčních omezení by měl řešit Státní ústav pro kontrolu léčiv za účasti odborných společností praktických lékařů, odborných společností specialistů, zdravotních pojišťoven a držitelů rozhodnutí o registraci léčivých přípravků,“ uvedla pro Zdravotnické noviny mluvčí Štěpánka Čechová. Přitom bezprostředně po zářijovém jednání praktiků s ministerstvem zdravotnictví sdělil náměstek pro zdravotní pojištění Tom Philipp médiím, že dohody bylo s praktiky dosaženo ve všech problematických oblastech – tedy úhradách, kompetencích i preskripčních omezeních.  „Dohody bylo dosaženo ve všech třech základních bodech, kterými byly úhrady, kompetence a preskripční omezení v segmentu primární ambulantní péče. Úhrady porostou srovnatelně jako v jiných segmentech zdravotní péče, detaily budou upřesněny v úhradové vyhlášce. Kompetence praktiků budou dále projednány a deklarovány v příslušných dokumentech ministerstva zdravotnictví, a to zejména v oblasti předoperačních vyšetření. Se zdravotními pojišťovnami zahájíme revizi preskripčních omezení praktických lékařů,“ oznámil novinářům už v září po jednání T. Philipp. Dnešní přístup ministerstva zdravotnictví k rozvolnění preskripčních omezení se ovšem z aktivního změnil spíše v neutrální. „Preskripční omezení stanovuje správním rozhodnutím Státní ústav pro kontrolu léčiv. Lze ho zrušit nebo změnit na základě objektivních, konkrétních, ověřitelných a odůvodněných návrhů opřených o důkazy učiněné v rámci konkrétních správních řízení. Ministerstvo zdravotnictví jako odvolací orgán se nemůže k otázce preskripčního omezení vyjadřovat,“ vysvětlila mluvčí ministerstva s tím, že další jednání s praktiky na toto téma na ministerstvu zdravotnictví neprobíhají a o změnu se musí zasadit především sami praktičtí lékaři. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP však trvá na plnění dohod, které s ministerstvem uzavřela, a obrátila se v této věci otevřeným dopisem na náměstka Toma Philippa, kterému v dopise připomíná sliby, jež v rámci jednání s praktiky v září za ministerstvo učinil.

Filip Kůt Citores

 

Článek vychází ve Zdravotnických novinách č. 21/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

TIŠTĚNÁ VERZE PRO LÉKAŘE (s odbornou přílohou ZN Plus) – ON-LINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ >

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 988 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share