Fakultní nemocnice Ostrava – Výberové řízení na přednostu

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašují výběrové řízení na obsazení pracovního místa: PŘEDNOSTA ÚSTAVU LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY


Kvalifikační požadavky:

• vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo lékařského směru
• specializovaná způsobilost v oborech určených pro odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků nebo specializovaná způsobilost pro lékaře v oboru klinická biochemie
• osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (vztahuje se pouze pro odborné pracovníky v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)
• vědecká hodnost (CSc., Ph.D.)
• vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.), popř. předpoklad získání
vědecko-pedagogické hodnosti nejpozději do 5 let
• praxe minimálně 10 let v oboru, z toho 5 let v řídicí funkci
• pedagogická a publikační aktivita
• morální bezúhonnost
• organizační a řídicí schopnosti

Požadované materiály:

• přihláška
• strukturovaný profesní životopis
• osobní dotazník
• doklady o dosaženém vzdělání a doklady o manažerském vzdělávání
• doklady o získaných vědeckých a vědecko-pedagogických titulech
• přehled vědecko-výzkumných a publikačních aktivit
• lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 sb. a čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971)
• platný výpis z rejstříku trestů
• čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení
• strategie pracoviště

Přihlášky přijímá do: 18. 8. 2017 Fakultní nemocnice Ostrava Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance

17. listopadu 1790

708 52 Ostrava-Poruba

Share