Fakultní nemocnice Ostrava: Výběrové řízení na přednostu chirurgie

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava spolu s děkanem lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašují výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

PŘEDNOSTA CHIRURGICKÉ KLINIKY FN OSTRAVA

Požadavky na uchazeče:

• vysokoškolské vzdělání lékařského směru
• specializovaná způsobilost v oboru chirurgie
• nástavbová specializovaná způsobilost vítána
• vědecká hodnost (CSc., Ph.D.)
• vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.)
• praxe minimálně 10 let v oboru chirurgie, z toho 5 let v řídící funkci
• pedagogická aktivita
• vědecko-výzkumná aktivita
• publikační aktivita v odborných publikacích s impakt faktorem
• bezúhonnost
• organizační a řídící schopnosti

Požadované materiály:

• přihláška, jejíž součástí jsou všechny níže uvedené dokumenty
• strukturovaný profesní životopis
• osobní dotazník
• doklady o dosaženém vzdělání a doklady o manažerském vzdělávání
• doklady o získaných vědeckých a vědecko-pedagogických
titulech
• přehled vědecko-výzkumných a publikačních aktivit
• lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 sb. a čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971)
• reference minimálně dvou významných osob z oboru chirurgie
• platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
• čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení
• písemná strategie pracoviště, na které se uchazeč hlásí do vedoucí pozice

Kontakt:

Přihlášky přijímá do: 30. 9. 2018

Ing. Tereza Lyčková, MBA
Fakultní nemocnice Ostrava
Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-poruba

Share