Duchovní péče v českých nemocnicích je na vzestupu

Ministerstvo zdravotnictví představilo metodický pokyn pro poskytování duchovní péče v českých nemocnicích. Nemocniční kaplani, kteří tuto péči pacientům poskytují především díky dobré vůli některých ředitelů nemocnic, tak nyní získají pevnější právní zakotvení a mohou se též stát řádnými zaměstnanci nemocnic. Česká republika se tímto metodickým pokynem významně přiblížila praxi běžné ve vyspělejších evropských zemích.

V holistickém pojetí medicíny není člověk jen bio-psycho-sociální jednotkou, ale má také spirituální – duchovní rozměr, který se dostává do popředí zejména v nejtěžších životních situacích. Takové okamžiky pomáhají pacientům v nemocnicích zvládat nemocniční kaplani, pro které nyní ministerstvo vydává metodický pokyn, jenž tvoří základ pro pevnější zakotvení tohoto druhu péče o pacienty v lůžkových zdravotnických zařízeních.

 Význam duchovní péče

Nemocniční kaplani poskytují duchovní péči v nemocnicích nejen pacientům, ale i rodinným příslušníkům či přátelům nemocných a dokonce i samotným zaměstnancům, kteří těchto služeb v nemalé míře také využívají. „Zcela jasně zaznívá názor, že kaplani neslouží jen lidem, kteří se hlásí k církvím, ale slouží všem,“ říká mluvčí Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Jitka Kalousková. Cílem nemocničních kaplanů je podle ní podpořit zdravotníky v jejich službě a pacienty v jejich uzdravování či na konci životní poutě. Pro kaplany působící v nemocnicích však dosud neexistoval žádný přesný pokyn či norma, která by určovala pravidla poskytování tohoto druhu péče a garantovala tak její kvalitu. Význam této péče je však pro řadu nemocných mnohem větší, než by si veřejnost uměla představit. Myslí si to i náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová, která byla u zrodu tohoto metodického pokynu. „Nemocniční kaplan může být pro některé pacienty stejně důležitý jako například chirurg. Psychický stav pacienta totiž mnohdy výrazně ovlivňuje průběh a úspěšnost samotné léčby,“ vysvětluje. Nezastupitelnost spirituální péče o nemocné vyzdvihuje i ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, který dlouhá léta vedl Fakultní nemocnici Motol, v níž nemocniční kaplani už řadu let působí a stali se zde běžnou součástí péče o nemocné. „Jako dlouholetý ředitel nemocnice si uvědomuji důležitost a nezastupitelnost duchovní péče, zejména pro těžce nemocné pacienty, seniory a jejich rodiny. Svou velkou roli hraje i pro samotné zaměstnance nemocnice. Jsem rád, že takový metodický pokyn máme konečně v ruce. Vyjasní například i požadavky na kvalifikaci nemocničních kaplanů, ale co je nejdůležitější, ministerstvo zdravotnictví na základě tohoto pokynu zřídí radu pro duchovní péči, která bude řešit koncepční otázky duchovní péče v lůžkových zařízeních, “ přislíbil.

 První, avšak dlouhý krok vpřed

O potřebě právního zakotvení duchovní péče v České republice se začalo poprvé hovořit v roce 2011, kdy se tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger sešel s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou a převzal oficiální záštitu nad duchovní službou v českých nemocnicích. Podle L Teska Arnoštové mělo tehdy jít zejména o právní zakotvení nemocničních kaplanů. Od té doby se však podle organizací nemocničních kaplanů – Asociace nemocničních kaplanů a Katolické asociace nemocničních kaplanů – nic nikam neposunulo. Reálnou změnu přístupu tedy podle L. Teska Arnoštové přináší až vydání tohoto metodického pokynu, který vejde v platnost již 13. dubna a bude závazný pro všechna přímo řízená lůžková zařízení, která má ministerstvo ve své přímé působnosti. Ostatní krajská a okresní zdravotnická zařízení by se mohla postupně připojit. „Chtěli jsme se vydat tou nejrychlejší cestou, a tou nejrychlejší cestou je právě vydání tohoto metodického pokynu alespoň pro naše organizace. Věřím tomu, že tento pokyn v budoucnu převezmou i další zdravotnická zařízení okresního a krajského typu, “ věří L. Teska Arnoštová. Z hlediska budoucnosti je podle ministerstva nejpodstatnější zřízení rady pro duchovní péči, která bude projednávat koncepční otázky, a tedy budoucnost poskytování duchovní péče v České republice. Důležité je, že v této radě zasednou jak zástupci duchovních, tak i zástupci všech typů nemocnic – tedy nejen těch velkých fakultních, v nichž je zpravidla duchovní péče již dnes dostupná. „Rada bude složena z osmi zástupců – dvou zástupců České biskupské konference, dvou zástupců Ekumenické rady církví a dvou zástupců nemocnic – konkrétně z Asociace českých a moravských nemocnic a z Asociace nemocnic ČR. Rada se bude zabývat významným strategickými otázkami v oblasti duchovní péče, bude diskutovat možnost zakotvení nemocničního kaplana jako nezdravotnického pracovníka a jeho možnosti zakotvení do konkrétní úpravy zákona 96/2004 Sb.,  a bude také řešit další důležité otázky v oblasti duchovní péče ve vztahu ke zdravotnickým zařízením,“ nastínila L. Teska Arnoštová budoucí náplň práce Rady pro duchovní péči…

Foto: wikimedia, user AHS856

 

Pokračování tématu naleznete ve Zdravotnických novinách č. 14/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

TIŠTĚNÁ VERZE PRO LÉKAŘE (s odbornou přílohou ZN Plus) – ON-LINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ >

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 988 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 22 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.
Share