Další financování Národního ústavu duševního zdraví je nejisté, varuje NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad pokrčuje v prověrkách hospodaření státních institucí. Tentokrát se na řadu dostal Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Stejně jako u jiných institucí, i zde našli kontroloři účetní nedostatky. Podle nejvyššího kontrolního úřadu navíc visí otazník nad dalším financováním ústavu. Podle ministerstva zdravotnictví, které bude hledat nový model financování této instituce, by se měl ústav v budoucnu více zapojit i do reformy psychiatrické péče.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se zaměřil na způsob hospodaření Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) mezi lety 2014 až 2016. Samotný ústav však vznikl až 1. ledna 2015 transformací z Psychiatrického centra Praha a od stejného roku sídlí v Klecanech. Vybudování moderního výzkumně a klinicky orientovaného centra umožnil projekt financovaný z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Projekt byl tedy z drtivé části financován z evropských peněz – přibližně 825 milionů korun z téměř miliardové dotace bylo hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Vybudování centra v Klecanech stálo přibližně 700 milionů korun – jde o náklady na budovu a její vybavení. Spuštění provozu ústavu vyšlo zhruba na dalších 200 milionů korun. Náklady na provoz už jsou pak pokryty hlavně z národních zdrojů. V roce 2016 dosáhly celkové náklady ústavu zhruba 220 milionů korun,“ upřesňuje NKÚ.

Ministerstvo si musí vyjasnit další financování

V současnosti je provoz ústavu financován z více než 25 procent z Národního programu udržitelnosti, který spadá pod ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2016 z něj podle kontrolorů dostal ústav 60 milionů korun a další finanční prostředky mají následovat. Zmíněný program má být ovšem v roce 2020 ukončen, čímž podle NKÚ ústav přijde o zaručený příjem a NÚDZ by se mohl dostat do vážných problémů.  „Ústav přijde o jediný zásadní garantovaný zdroj příjmů. Pravidelný příspěvek od svého zřizovatele ministerstva zdravotnictví nedostává, jen v roce 2016 získal od resortu jednorázově 25 milionů korun. Pokud se situace nevyřeší, bude ústav závislý už jen především na nezaručených příjmech z grantů,“ varuje NKÚ podle, kterého je třeba, aby se ministerstvo zdravotnictví problému urychleně začalo věnovat. „NKÚ doporučuje, aby ministerstvo zdravotnictví co nejdříve vyjasnilo, jak bude po roce 2020 řešeno financování ústavu, jehož vybudování a spuštění stálo přibližně 900 milionů korun,“ upozorňují kontroloři, podle kterých ministerstvo samo od roku 2014 do doby ukončení kontroly NKÚ neprovedlo v NÚDZ žádnou veřejnosprávní kontrolu hospodaření a nakládání s finančními prostředky.

Přestože jde z pohledu ministerstva zdravotnictví o relativně vzdálené období, které jde nad rámec současného rozpočtového výhledu, problémem se údajně intenzivně zabývá a jen v letošním roce prý ústavu uvolnilo finance ve výši 52 milionů korun. Dále také mají probíhat koncepční jednání ohledně dalšího směřování ústavu i nastavení nového modelu financování (plné znění reakce ministerstva zdravotnictví na závěry kontroly NKÚ v NÚDZ viz strana 2).

Ústav měl nefunkční kontrolní systém, tvrdí NKÚ

Kontroloři prověřovali hospodaření s majetkem v hodnotě více než 530 milionů korun, výše kontrolou ověřených finančních prostředků však dosáhla jen necelých 10 milionů. „Kontrola byla zaměřena především na plnění povinností při nabývání a pozbývání majetku, na účtování o majetku, na vybrané náklady, na kvalitu vnitřního kontrolního systému. Kontrola byla vykonána i na ministerstvu zdravotnictví, které je zřizovatelem NÚDZ. Cílem kontroly bylo ověřit záměry ministerstva zdravotnictví ve způsobu financování a perspektivě další činnosti NÚDZ zvláště po roce 2020, kterým končí čerpání finančních prostředků z Národního program udržitelnosti,“ uvedli k rozsahu prověrky kontroloři.  A co tedy kontroloři zjistili? Podle NKÚ si NÚDZ v letech 2014 až 2016 nevedl správné a úplné účetnictví. Chyby se týkaly například výstavby nové budovy v Klecanech. „NÚDZ v roce 2014 v Klecanech dokončil výstavbu budovy, o pořízení budovy účtoval s více než ročním zpožděním a v nesprávném ocenění. Ústav užívá pozemky jiného vlastníka, na kterých má umístěnou stavbu příjezdové komunikace a parkoviště, a naopak jiné subjekty užívají pozemek NÚDZ, který je jediným přístupem k jejich nemovitému majetku. Tyto majetkoprávní vztahy nejsou od roku 2010 dořešeny a ani nejsou podnikány ze strany NÚDZ kroky k nápravě,“ konstatují kontroloři ve zprávě, jejíž plné a podrobné znění je dostupné na internetových stránkách NKÚ či Zdravotnických novin.

Popsané chyby podle NKÚ pramení z toho, že NÚDZ neměl fungující kontrolní systém. „NKÚ prověřil nákup 23 položek zdravotnického a dalšího vybavení a ani v jednom případě ještě před nákupem neproběhla řádná finanční kontrola. Interní audit NÚDZ zajišťoval pomocí externího dodavatele. Zprávy z provedených kontrol ale neodpovídají tomu, jak by měl výstup interního auditu vypadat,“ stěžují si kontroloři NKÚ.

Co by měl ústav udělat?

V závěru kontrolní akce dávají kontroloři ústavu sadu doporučení. NÚDZ by v první řadě měl uspořádat majetkoprávní vztahy k pozemkům, na kterých ústav stojí. Další v pořadí je vybudování kontrolního systému. „NKÚ doporučuje přijmout opatření směřující k nastavení účinného vnitřního kontrolního systému, zejména provést audit platných vnitřních předpisů, jejich aktualizaci, resp. vnitřními předpisy stanovit pravidla v oblastech dosud neupravených,“ požadují kontroloři. Poslední ze sady doporučení se pak zabývá otázkou financování. Zde ale zaznívá apel spíše na ministerstvo zdravotnictví – tato otázka by se podle kontrolorů již neměla dále odkládat.  „NKÚ pokládá za potřebné v dostatečném časovém předstihu před ukončením financování z projektu Udržitelnost pro Národní ústav duševního zdraví v roce 2020 vyjasnit ze strany ministerstva zdravotnictví systém dalšího financování provozní činnosti NÚDZ,“ zdůrazňuje NKÚ.

Kontrolní systém nám fungoval, zaznívá z NÚDZ

Podle ekonomicko-provozního náměstka NÚDZ Alexandra Borovičky ústav absolvoval ještě před kontrolou NKÚ celkem 22 prověrek z různých kontrolních orgánů, mj. z ministerstva financí, ministerstva školství, finančního úřadu atd. Žádná z těchto kontrol podle Borovičky prý neodhalila systémové nedostatky. „Vnitřní kontrolní systém nebyl v žádném z případů nefunkční, což potvrdily mnohé předchozí kontroly, které NUDZ absolvoval ještě před kontrolou NKÚ. Při těchto kontrolách nebyly shledány výraznější nedostatky ohrožující fungování ústavu a dílčí problémy byly operativně a v nejkratším čase řešeny. Také v případě kontroly NKÚ se NÚDZ neprodleně začal zabývat účinnou nápravou pochybení, která NKÚ pojmenoval,“ konstatoval v reakci na kontrolní závěr NKÚ Alexandr Borovička, podle kterého neměl ústav pro vybudování plně funkčního vnitřního kontrolního systému dostatek disponibilních finančních prostředků. V důsledku toho podle NÚDZ nebyly vytvořeny pracovní pozice, které by mohly zajistit stoprocentně účinnou kontrolu.

„Nadto je nutné podotknout, že NUDZ i tak zajistil po celou dobu své dosavadní existence vnitřní kontrolu takovou, která bezpečně předešla jakémukoliv výraznějšímu pochybení ve všech oblastech hospodaření s majetkem státu, zejména v oblasti veřejných zakázek, jež i podle kontrolních nálezů NKU proběhly zcela korektně a transparentně. Zjištění NKU byla tedy spíše administrativního charakteru, přesto NUDZ přijal návrhy i opatření doporučené NKÚ a díky své aktivitě v oblastech grantových žádostí si zajistil finanční prostředky z oblasti podpůrných finančních mechanismů (grantů) a Vnitřní kontrolní systém nyní uvádí do podoby, která bude zcela vyhovující,“ uzavřel Alexandr Borovička.

Filip Kůt Citores

 


Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 11/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share